KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Polplast Rzeszów Krzysztof Polak z siedzibą w Rzeszowie; ul Dębicka 199; 35-213; tel.kontaktowy (17) 863 75 28

2) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu

a) wykonaniazawartejumowynamocyart.6ust.1lit.b

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na mocy art. 6 ust. lit. c

c) realizacjiprawnieuzasadnionegointeresuadministratorzepolegającegonaewentualnymustaleniulub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami na mocy art. 6 ust. 1 lit. f

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w naszym imieniu, z zastrzeżeniem, że będziemy korzystaćwyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawne i chroniło Pani/Pana dane; tj.:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT

b). podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/ Panem umowy

c). organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

4) Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) - do czasu przedawnienia Pani/Pana roszczeń wynikających z umowy,
b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi - do czasu przedawnienia roszczeń Administratora,

c) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie wykonania umowy.

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.